Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THCS Trực Bình.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Unit 4. Learning a foreign language

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị The (trang riêng)
  Ngày gửi: 11h:55' 31-10-2009
  Dung lượng: 2.0 MB
  Số lượt tải: 197
  Số lượt thích: 0 người
  All the teachers
  and students to our class !
  Who is the faster ?
  Luật chơi
  Chia líp thµnh 2 nhãm . Khi trªn mµn h×nh xuÊt hiÖn mét bøc tranh , 2 nhãm ph¶i
  nhanh chãng kÓ ra c¸ch thøc häc tiÕng Anh t­¬ng øng víi bøc tranh ®ã. Nhãm nµo
  l¾c chu«ng tr­íc th× giµnh quyÒn tr¶ lêi . Mçi c©u tr¶ lêi ®óng ®­îc 1 ®iÓm .Tr¶ lêi
  sai th× quúªn ch¬i thuéc vÒ ®éi b¹n . KÕt thóc trß ch¬i nhãm nµo ®­îc nhiÒu ®iÓm
  h¬n sÏ th¾ng cuéc.
  Listen to English tapes
  Learn English on the internet
  Do grammar exercises
  Read English books
  Write English as much as possible
  Learn by heart
  Learn to sing English songs
  Use dictionary for reading
  Talk with foreigners
  Read English newspapers
  Watch English TV programs
  ……..
  GETTING STARTED- LISTEN AND READ
  Unit 4. LEARNING A FOREIGN LANGUAGE
  PERIOD 20 -
  I . Getting started
  Check () how do you learn English. Add more things you do or want to do
  Have you finished your exam ?
  Yes , I have
  Paola
  Lan
  LESSON 1 . GETTING STARTED- LISTEN AND READ
  Unit 4. LEARNING A FOREIGN LANGUAGE
  PERIOD 20 -
  I . Getting started
  II . Listen and read
  * Vocabulary
  + aspect ( n )
  + Written examination >< oral examination ( n )
  + examiner ( n ) >< candidate ( n )
  LESSON 1 . GETTING STARTED- LISTEN AND READ
  Unit 4. LEARNING A FOREIGN LANGUAGE
  Matching
  Match a picture or a Vietnamese word with an English word
  Examiner
  Oral examination
  Written examination
  Candidate
  LESSON 1 . GETTING STARTED- LISTEN AND READ
  Unit 4. LEARNING A FOREIGN LANGUAGE
  I . Getting started
  II . Listen and read
  *Guess:
  1 , How many questions did the examiner ask Lan?

  2 , Were the questions difficult or easy ?


  LESSON 1 . GETTING STARTED- LISTEN AND READ
  Unit 4. LEARNING A FOREIGN LANGUAGE
  I . Getting started
  II . Listen and read
  2. Listen and read
  Paola : Hey, Lan ! Have you finish your exam ?
  Lan : Yes …., I have .
  Paola : Were the questions difficult ?
  Lan : Well, they are quite hard
  Paola :Did you pass ?
  Lan : I’m not sure . The examiner didn’t tell me
  Paola : What questions did she ask you ?
  Lan : First she asked me what my name was , and where I came from
  Paola : They were easy for you , weren’t they ?
  Lan : …then she asked me why I was learning English , … and if I smoke other languages
  Paola : Go on
  Lan : ….. Then she asked me when I learned English in my country .
  …... And she asked how I would use English in the future
  Paola : What else did she ask you ?
  Lan : Oh , Paola ! Let me try to remember ! …. Ah , she asked me what aspects of learning English I found most difficult .
  Paola : Is that all , Lan ?
  Lan : Oh . There were a lot of other questions. She also asked me to read a passage
  Paola : What did she say in the end ?
  Lan : I’m trying to to remember …. Oh ,yes ! Exactly she said “ If you want to attend the course , you must pass the written examination . Good luck !
  Paola : It’s terrible , Lan . I don’t think I will be able to pass the exams
  Lan : Don’t worry , Paola . Everything will be all right .

  *Guess:
  1 - How many questions did the examiner ask Lan?


  2 - Were the questions difficult or easy?


  LESSON 1 . GETTING STARTED- LISTEN AND READ
  Unit 4. LEARNING A FOREIGN LANGUAGE
  I . Getting started
  II . Listen and read
  She asked Lan 7 questions . Besides , she
  asked Lan to read
  They were difficult
  2. Listen and read
  Paola : Hey, Lan ! Have you finished your exam ?
  Lan : Yes …., I have .
  Paola : Were the questions difficult ?
  Lan : Well, they were quite hard
  Paola :Did you pass ?
  Lan : I’m not sure . The examiner didn’t tell me
  Paola : What questions did she ask you ?
  Lan : First she asked me what my name was , and where I came from
  Paola : They were easy for you , weren’t they ?
  Lan : …then she asked me why I was learning English , … and if I smoke other languages
  Paola : Go on
  Lan : ….. Then she asked me when I learned English in my country .
  …... And she asked how I would use English in the future
  Paola : What else did she ask you ?
  Lan : Oh , Paola ! Let me try to remember ! …. Ah , she asked me what aspects of learning English I found most difficult .
  Paola : Is that all , Lan ?
  Lan : Oh . There were a lot of other questions. She also asked me to read a passage
  Paola : What did she say in the end ?
  Lan : I’m trying to remember …. Oh ,yes ! Exactly she said “ If you want to attend the course , you must pass the written examination . Good luck !
  Paola : It’s terrible , Lan . I don’t think I will be able to pass the exams
  Lan : Don’t worry , Paola . Everything will be all right .

  Find the questions which the examiner asked Lan


  1. What my name was

  3. Why was I learning English

  5.How I learned English in my country
  6. How I would use English in the
  future
  7. What aspect of learning English
  I found most difficult.
  7. “What aspect of learning English
  do you find most difficult?”  3 . “ Why are you learning English ?”  5. “How did you learn English in
  your country?”

  LESSON 1 . GETTING STARTED- LISTEN AND READ
  Unit 4. LEARNING A FOREIGN LANGUAGE
  I . Getting started
  II . Listen and read
  Direct speech
  Indirect speech
  2 " Where do you come from ? "
  4 . " Do you speak any other languages ? "
  6 ." How would you use English
  in the Future ? "
  2 . Where I came from
  4 . If I spoke any other languages
  1 . " What is your name ? "
  LESSON 1 . GETTING STARTED- LISTEN AND READ
  Unit 4. LEARNING A FOREIGN LANGUAGE
  PERIOD 20 -
  I . Getting started
  II . Listen and read
  * Vocabulary
  + aspect ( n )
  + Written examination
  +oral examination ( n )
  + examiner ( n )
  + candidate ( n )
  LESSON 1 . GETTING STARTED- LISTEN AND READ
  Unit 4. LEARNING A FOREIGN LANGUAGE
  Structure
  Reported speech with Yes/ No questions
  S1+ asked (O) + S2+ V(chia)  Eg : She asked me " Do you like music ? "
  => She asked me if I lived music.
  Reported speech with Wh questions :

  S1 + ( O )+ Wh. + S2 + V ( chia )


  Eg: 1 .They asked us “ What do you want ? ’’
   They asked us what we wanted
  2 ,They asked him “ Why are you staying here ?
  They asked him why he was staying there
  3 . They asked me “ What must you do ? “
   They asked me what I had to do
  4. "Who do you live with?", she asked me
  ? She askes me who I lived with
  5. "Does he go to school by bike?", she said to me
  ? She asked me if he went to school by bike
  6. He said to me: "Why must you come here?"
  ? He asked me why I had to come there

  *Change these sentences into reported speech.
  I asked Lan: "Are you a student?"
  ? I asked Lan if she was a student
  2. She asked: "Do you like to learn a foreign language?"
  ? She asked if I liked to learn a foreign language
  3. "How many languages can you speak?", said Ha
  ? Ha asked how many languages I could speak
  I . Getting started
  II . Listen and read
  LESSON 1 . GETTING STARTED- LISTEN AND READ
  Unit 4. LEARNING A FOREIGN LANGUAGE
  1. What is your name?
  2. Where do you come from?
  3. Where do you live?
  4. Do you live with your parents?
  5. When did you begin studying English?
  6. Why are you learning English?
  7. Do you speak any other languages?
  8 How did you learn English in your country?
  9. How will you use English in the future?
  10. What aspect of learning English do you find
  most difficult?
  11. What are you going to learn?
  12. What are your hobbies?
  13. Look at this picture. Describe it.
  14. Read the passage.

  *What exactly did the examiner ask Lan?
  GETTING STARTED- LISTEN AND READ
  Unit 4. LEARNING A FOREIGN LANGUAGE
  1. What is your name?
  2. Where do you come from?
  3. Where do you live?
  4. Do you live with your parents?
  5. When did you begin studying English?
  6. Why are you learning English?
  7. Do you speak any other languages?
  8 How did you learn English in your country?
  9. How will you use English in the future?
  10. What aspect of learning English do you find
  most difficult?
  11. What are you going to learn?
  12. What are your hobbies?
  13. Look at this picture. Describe it.
  14. Read the passage.

  *What exactly did the examiner ask Lan?
  GETTING STARTED- LISTEN AND READ
  Unit 4. LEARNING A FOREIGN LANGUAGE
  1
  2
  8
  3
  4
  5
  6
  7
  Lucky numbers
  Luật chơi
  Lần lượt từng thành viên trong mỗi
  đội chọn một ô số bất kỳ. Nếu ô đó
  có chứa câu hỏi thì thành viên đó
  phải trả lời . Mỗi câu trả lời đúng
  được 2 điểm. Nếu chọn được ô may
  mắn thì được 2 điểm mà không phải
  trả lời câu hỏi. Nếu chọn phải ô mất
  lượt thì phải nhường quyền chơi cho
  đội bạn. Kết thúc trò chơi đội nào
  được nhiều điểm hơn thì thắng cuộc.
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  Happy to you!
  Lucky number
  True or False ?
  The examiner asked Lan how she
  would use English in the future
  ? True
  Change into indirect speech

  She asked me " Where do you live ? "
  ? She asked me where I lived
  Happy to you!
  Lucky number
  Change into indirect speech

  He asked me " Do you work on a farm ? "
  ? He asked me if I worked on a farm
  Don`t be sad !
  Losing turn
  True or False ?
  The examiner asked Lan 6
  questions
  ? False
  Change into indirect speech

  She asked me " What can he do ? "
  ? She asked me what he could do
  LESSON 1 . GETTING STARTED- LISTEN AND READ
  Unit 4. LEARNING A FOREIGN LANGUAGE
  PERIOD 20 -
  I . Getting started
  II . Listen and read
  * Vocabulary
  + aspect ( n )
  + Written examination
  +oral examination ( n )
  + examiner ( n )
  + candidate ( n )
  LESSON 1 . GETTING STARTED- LISTEN AND READ
  Unit 4. LEARNING A FOREIGN LANGUAGE
  Structure

  Reported speech with Wh questions :
  S + asked ( O )+ Wh… + S + V ( chia )
  requested
  recommand
  * Homework
  1 , Learn by heart the vocabulary and structures
  2 , Redo the exercises in your notebooks
  3 , Prepare the next lesson " Speak "
  Thanks for your attention
   
  Gửi ý kiến